loading...
سایت آموزشی تفریحی وسیاسی 100نفر

رمان بچه مثبت

احمد بازدید : 330 دوشنبه 03 اسفند 1394 نظرات (0)

-ملیسا خوب گوشاتو باز کن ....امشب تمام شیطنتهاتو کنار میذاری سنگین و متین رفتار میکنی.
با این حرف مامان یاد متین افتادم ،اما سریع افکارم را پس زدم و گفتم:واسه چی؟
-یعنی چی واسه چی.....ناسلامتی 3ماه دیگه 20 سالت میشه ....ملیسا رفتارت مثل بچه هاست.
-مامان قضیه چیه؟این همه رسیدگی به سرو وضعم و.....
-باشه باشه ...پسر خواهر مهلقا را یادته آرشامو میگم؟
-خوب....آره یه چیزایی یادمه همونی که مهلقا همش میگه خاله قربونش بره و فقط ازش تعریف میکنه....که اله و بله ....
-25 سالشه ،دکتری بیو تکنولوژی داره.1هفته ای هست از کانادا اومده.
-خوب به من چه ...خیرشو خالش ببینه
-مودب باش دختر....مهلقا پیشنهاد داد تو را باهاش آشنا کنم.یه دو سه ماهی .
-که چی بشه.
-اونش دیگهبه زرنگی تو بستگی داره.
-وای مامان تو رو خدا ......من تازه بیست سالمه ....اصلا اگه میدونستم هدفتون از اوردنم به این مهمونی پیدا کردن شوهر واسم بود صد سال باهاتون نمیومدم.
-باشه ....آرشامم مفت چنگه افسانه و آتوساش باشه.
با شنیدن اسم آتوسا اخمهایم در هم رفت و با تنفر گفتم:آتوسا این وسط چیکارست.
-آرشام لقمه چرب و نرمیه.
-اوه نه بابا یه وقت تو گلوش گیر نکنه ....بوفالو
بابا در حالی که نگاهش به بیرون بود و هنوز رانندگی میکرد گفت:ملیسا هر چی تو کلت میگذره به زبون نیار
بیا اینم دو کلوم از پدر عروس.
-چشم بابا.
ساکت شدم اما تمام افکار پیرامون آتوسا دختر افسانه دختر خاله ی مامانم میگشت .
دختری که اندازه تمام دنیا از او بیزار بودم و حتی یک بار هم نشده بود که بدون بار کردن حرف کلفت به هم همدیگر را ببینیم.
این مامان هم خوب نقطه ضعف مرا فهمیده بود .
همان لحظه تصمیم گرفتم حال آتوسا را تو این مورد را هم بگیرم


مامان تا خود خانه مهلقا از آرشام و تیپ وقیافه اش و موقعیت مالیش گفت و گفت ،غافل از اینکه من از تمام افراد و اشیایی که مورد پسند مامان باشه بیزارم چون از تمام علایق او بیزار بودم.......
تمام فکرم در آن لحظه پیچوندن این آقا آرشام بود تا طرف اون بوفالو نره .البته این کار بیشتر به نفع خود آرشام بود و برای جلوگیری از رویا پردازی بوفالو لازم بود.
داخل ساختمان که رفتیم بابا جلوتر از ما رفت و ما به اتاقهای تعویض لباس رفتیم .
مامان اول یه دستی به موهای مدل مصری و های لایتش که تا روی شانه اش میرسید کشید.
ماکسی سبز رنگش که با پرهای طاووس تزیین شده بود واقعا برازنده ی هیکل مایکنش بود .
و باعث شد بی اختیار در دلم اعتراف کنم که مامانم هنوز هم فوق العادست.
من شنل طلاییم را در آوردم و برای آخرین بار به سفارش های مامان مبنی بر سنگین بودن و متانت گوش کردم و بی حوصله وارد سالن شدم.
-وای الینا جان......
با صدای فریاد مهلقا که بیشتر شبیه قار قار کلاغ بود به سمتش بر گشتم و مامان هم در آغوشش جای گرفت.
واقعا که حتی دنیای دوستیهای من و مامان متفاوت بود برای مامان شرط اول دوستی اصالت و پول بود و برای من مرام و صفا.....
با این فکر پوزخندی زدمو به مهلقا خیره شدم در آن لباس پر از پولک و رنگارنگش یاد داستان کلاغی در لباس طاووس افتادمو و پوزخندم عمیقتر شد .
مهلقا مرا هم در آغوشش فشرد و در گوش زمزمه کرد چقدر ناز شدی.
-ممنون...شما هم......
حرفم را ادامه ندادم مقصودم این بود که بگم شما هم مثل بوقلمون شدید .....ولی بیچاره اینگونه برداشت کرد که شما هم ناز شدید منظورم بود .
لبخندیمامان که تا میزی که بابا نشسته بود صد بار ایستاد و با شونصد نفر سلام و احوالپرسی کرد و من بیخیال دنبالش راه افتاده بودم و عین لک لک سرم را بالا پائین میکردم و زبونمو اک بند نگه میداشتم.
تا بالاخره آتوسا جونمو دیدم کنار یه پسر خوشتیپ نشسته بود که همین که دیدمش یاد هنرپیشه های ایتالیایی افتادم .
پسره هم به سمتم برگشت و با دیدنم از جاش بلند شد و کنارمان امد انگار نه انگار که اتوسای بیچاره با آن لباس دکلته کوتاهش داشت دو ساعت برایش فک میزد .
مامان با دیدنش گفت :وای آرشام جان.....خوبی خاله.
اُاُ........پس آرشام اینه استثنائا مامان یه بار درمورد تیپ و قیافه سلیقش با من یکی شد.
مامان با خوشحالی اونو تحویل میگرفت و من مشغول دید زدن آتوسا بودم که داشت از حرص منفجر میشد .
پوزخندی به رویش زدم و رو به مامان گفتم:مامان من رفتم پیش بابا تنهاست.
مامان عین ماست وا رفت و رو به من از اون اخم عمیقا را کرد که معنیش این بود که خونه که رسیدیم پوستتو میکنم و فردا هم با عباس آقا میری دانشگاه......
آآآآ.....اینو اشتباه اومد فردا که پنجشنبس و کلاس ندارم.
با این فکر نیشم باز شد که آتیش مامان شعله ورتر شد و با حرص گفت:
ملیسا جان ایشون آقا آرشامه پسر خواهر .......
برای این که کمی از گندی که زده بودمو ماست مالی کنم ،وسط حرف مامان پریدمو گفتم :
وای شما آقا آرشامید پسر خواهر مهلقا جان .....واقعا که تعریفتونو خیلی شنیدم.....
نفس عمیق مامان نشان داد که از خیر کندن پوستم گذشته .
با لبخند گفت :من میرم پیش بابات ....با اجازتون آرشام خان .
رو به من چشمک نامحسوسی زد و رفت.
رو به آرشام که به من خیره شده بود گفتم :لطفا چند دقیقه منو تحمل کنید تا این مامانم بی خیال من بشه و بعد.......
-متوجه منظورتون نمیشم.
لبخند نازی زدم و گفتم بریم اونجا بشینیم تا کامل توضیح بدم .
به میز دو نفره گوشه سالن اشاره کردم همراهم آمد و از جلوی دیده های پر خشم آتوسا گذشتیم و به میز مورد نظر رسیدیم.
صندلی رات برایم جلو کشید .
اصلا از این سوسول بازی ها خوشم نمیامدبرای همین میز را دور زدم و روی صندلی مقابلش نشستم.
در حالی که با تعجب نگاهم میکرد خودش روی صندلی نشست.
سریع آنچه را در مغز فندقیم میگذشت به زبون اوردم.
-ببین آرشام...........میدونم پیش خودت فکر میکنی دیوونم ...ولی من کلا از این شعارهای فرست لیدی و صندلی عقب کشیدنو در ماشینو باز کردنو چه میدونم هر کاری که احساس کنم بین دخترا و پسرا فرق هست خوشم نمیاد ....اُکی؟.........
منتظر جوابش نشدمو ادامه دادم و اما برای این بهت گفتم بیا اینجا که راحت حرفامو بهت بزنم.....مثل اینکه مامان من و خاله مهلقات واسه ما دوتا نقشه های فراوون در سر دارند ......نمیخوام امشب دل کوچولوشون بشکنه میفهمی که..........
من اهل ازدواج و این حرفا نیستم و به قول بچه ها منظورم دوستامند دهنم هنوز بوی شیر میده.....شما هم که سنی نداریی ...........فعلا باید از زندگی مجردیت استفاده کنی.
مثل اینکه خیلی تند رفتم بیچاره با دهن باز نگاهم میکرد چشماشم مثل دوتا گردو شده بود .
انگار زبونشم موش خورده بود چون فقط نگاهم میکرد و حرفی نمیزد نفس عمیقی کشیدمو گفتم :من دیوونه نیستم اینطوری نگام میکنی .....فقط یکم رُکم....
از بهت در آمد و لبخندی زد و گفت:فقط یکم....جالبه و بلند زد زیر خنده انقدر خندید که اکثر مهمانها سرشان 180 درجه چرخید و به ما خیره شدند .
با حرص گفتم :زهر مار مگه واست جوک گفتم .
از بس خندیده بود اشک قطره قطره از چشمانش میچکید و او بریده بریده گفت:وای...خدا مردم از خنده ....دختر تو فوق العاده ای .
انقدر خندید تا آخر مهلقا هم کنارمان آمد و در حالی که به خنده های آرشام که به خاطر بد و بیراههای من کمی ولمش کم شده بود میخندید گفت:خاله جان پاشید با ملیسا یه خودی نشون بدید و به پیست رقص اشاره کرد .
آخ قربون دهنت یه دفعه تو عمرش یه پیشنهاد درست حسابی داد .
اولا من خیلی عاشق رقص بودم و دوما این جوجه فوکولی که داشت با دستمال اشکهایش را پاک میکرد خنده اش قطع میکرد .
همزمان با هم از جا بلند شدیمو به سمت پیست رفتیم .
زیر گوشش گفتم :واقعا الکی خوشیا.............
اونم گفت:بیا بریم تا دل کوچولوشون نشکسته و دوباره هر هر کرد .
با حرص گفتم :سرخوش....رو آب بخندی.

دندان نما زد .


شانس خوبم همین که رسیدیم وسط آهنگ لاویو مهرزاد و پخش کرد .
 امشب تو مهمونی روبرومی تو فاز رقصم دلم میخواد بیام ماچت کنم ازت میترسمآره........... حالا یکی بیاد منو کنترل کنه ...به قول کورش جمعم کنه. کلاس رقصهای متعددی که مامان واسه کلاس گذاشتن فرستاده بودم خیلی خوب بود به طوری که الان من یک رقصنده حرفه ای بودم. آرشامم کم نمیاورد و منو همراهی میکرد .رقصمون که تموم شد مهلقا خودش را انداخت وسطمونو گفت :وای خدا عالی بود انگار ماهها با هم تمرین داشتید . بعد منو آرشامو توف مالی کرد و رفت. زیر لب گفتم :خدا خانوادگی شفاتون بده. -آمین............. به چهره خندان آرشام نگاه کردمو گفتم :خوب آقای دکتر من دیگه میرم پیش مامانم ........ .امیدوارم دفعه اول و آخری باشه که زیارتتون میکنم. باز خندید و گفت: میبینمتون . -خدا نکنه ......بای هانی. به سمت میز مامان بابا رفتم مامان که مشغول صحبت با یه خانم تپل بود و بابا هم طبق معمول با شوهر مهلقا خانم مشغول به لاف زدن از تجارتاشون بودم . سلامی کردم که یعنی من اومدم یکی بلند شه من جاش رو صندلی بشینم اما انگار نه انگار . منم رفتم یه صندلی بیارم . از دوستای مامانم تا حد مرگ متنفر بودم یک مشت آدم تجملگرای افاده ای و در عوض مامان هم از دوستای من بجز کورش که به قول مامان سرش به تنش می ارزید و مال یه خونواده پولدار بود و از قضا مامانش با مامانم دوست بود،متنفر بود . اگه با دوستام میدیدم ،خر بیار و باقالی بار کن تا دو روز زندگی به کامم زهر میشد . اما من عاشق دوستام بودم و مامانم هم ایضا. در همین فکرا بودم که سروش طبق معمول خودشو نخود هر آشی کرد و کنارم آمد و گفت :نبینم تنها نشستی خوشکله مگه سروشت مرده. یهو با هیجان گفتم :واقعا -چی؟ -همین که سروش مرده اخماشو تو هم کشید و گفت :هنوز این زبونت مثل نیش ماره؟ -آره ..هانی ....می خوای دوباره نیشت بزنم. -میدونی گاهی وقتا آرزو میکنم که لال بشی اون وقت با این چهره خواستنی تری........... -خوبه ...خوبه ...آرزو بر جوانان عیب نیست. سروش با حرص از من جدا شد و رفت . -کنه............ -باز چی شده ؟ -وای کورش جونم تو اینجا چه میکنی؟ کی اومدی من ندیدمت ؟ -اوه پیاده شو با هم بریم .....اول اینکه من الان رسیدم...دوم اینکه مگه میشه مامانت یه مهمونی بره که مامان من نباشه ...سوم اینکه چی شده شدم کورش جونت؟؟؟؟؟؟؟؟ -آ....قربون دهنت همون کوری بهتره هم من راحتتر تلفظش میکنم...هم تو باهاش آشنایی داری و گوشت .......... -خیلی خوب بابا....اونوقت تعجب کردم گفتم یه ملیسای دیگه ای حالا مطمئن شدم خود بی لیاقتتی. -جوش نزن عزیزم ...پوستت جوش میزنه. -بی خیال نگفتی چرا امشب اینهمه خوشکل کردی؟ میخوای کار دست دل پسرای مردم بدی؟ -برو بابا دلت خوشه مامانم گیر سه پیچ داد . -بی خیال بیا بریم با هم بترکونیم . همراهش دوباره به سمت پیست رفتم و با هم شروع به رقصیدن کردیم. توی رقص وقتی با آهنگ یه چرخ خوردم آتوسا را دیدم که با آرشام مشغول رقص بود و جوری آرشام را تو بغل گرفته بود انگار دزد گرفته . انگار آرشامم تازه منو دیده بود که با اخم نگاهم کرد و باز دل آتوسا را شکوند و به سمتم اومد. به من که رسید گفت:ملیسا جان معرفی نمیکنی و با سر به کورش اشاره کرد. گفتم:ایشون کورش جان هم کلاس و دوست بنده هستند . کورش ایشونم آقا آرشام پسر خواهر مهلقا خانم هستند. کورش دستش را دوستانه فشار داد و گفت:از آشناییتون خوشبختم .آتوسا بدون اینکه به من نگاه کند خودش را انداخت وسط ما و گفت:آرشام ...عزیزم اینجا جای رقصه بیا بریم به..... آرشام بدون توجه به بقیه حرفهایش گفت:میاید بریم بشینیم . برای ضایع شدن بیشتر آتوسا گفتم :البته و هر سه به سمت میزهای ته سالن رفتیم در کمال تعجبم آتوسا از رو نرفت و همراه ما آمد.


کورش آدمی بود که سریع با همه صمیمی میشد.دقیق بر عکس من 
سریع با آرشام رفیق شد و همان موقع یه پیامک براش اومد که باز یه موضوع جدید برای معرکه گیری دستش داد. پیامش را سریع خوند و گفت وای آرشام گوش کن (مذیت مذکر بودن 1: - دختر نیستید 2 - همیشه خودتون هستید(100 مدل آرایش نمی کنید) 3 - فقط شما می تونید رئیس جمهور بشید 4 - فقط شما می تونید برید ورزشگاه آزادی و فوتبال ببینید 5 - برای دعوا کردن به بابا یا داداش بزرگتر احتیاج ندارید 6 - توی اتوبوس جای بیشتری نسبت به دخترا دارید 7- در کمتر از 10 دقیقه می تونید دوش بگیرید 8 - هر جور که حال کنید لباس می پوشید 9 - در کمتر از 2 دقیقه لباس می پوشید و آماده می شید 10 - و مهمتر از همه اینکه شما هیچ وقت نمی ترشید) -هر هر ............زهر مار اصلا جالب نبود.میدونی چیه شما پسرا خیلیم دلتون بخواد مثل ماها باشید..دخترا خودشونو خوشگل می کند چون خوب فهمیده که چشم پسرا، تکامل یافته تر از مغز اوناست!" -اوه اوه زیر دیپلم حرف بزن بفهمم.................. -مهم نیست ....تو همیشه نفهم بودی. -مرسی...........ولی از تو عاقلترم. -کوری جون.......پسرم تو دوباره جوش اوردی.......جوش میزنیا. آرشام به حرفهای ما میخندید. هر دو به سمتش برگشتیم و گفتیم :چته مگه داریم جوک میگیم. -نه.....ولی ملیسا تو خیلی با حالی . کورش با حرص گفت:زهر مار من جوک براش خوندمو با این ورپریده دهن به دهن گذاشتم اونوقت ملیسا با حال شد.... آتوسا که تا ان موقع خیلی جلوی خودش را گرفته بود حرفی نزنه از جا بلند شد و گفت :آرشام جان من برم کنار مامانم تنهاست . آرشام سری تکان داد و آتوسا با نگاهی خفن به من دور شد . -آره برو خاله قربون قدت......حوصلتو من یکی ندارم. آرشام گفت:واقعا که خیلی رکی. کورش با خنده گفت:تازه کجاشو دیدی ......ملی در نوع خود بی نظیره..........مثل یه گورخری که راه راه نباشه. -خفه عزیزم.......تو هم مثل یه الاغی که صدای کلاغ میده هستی ......اصلا شعر معروف کوری کلاغه با ملاقه زد تو سر خود الاغش....در وصف تو بود ....بی نظیرم.آرشام رو به کورش که قصد جواب دادن به مرا داشت گفت:بسه تو را خدا ...تا صبح اینجا بشینیم شما با هم کل کل میکنید. کورش گفت :امروز ملی حالمونو گرفته باید یه جوری حالشو بگیرم و قضیه کلاس امروز و دور زدن استاد را برایش تعریف کرد 
آرشام در تمام مدت فقط قهقهه زد به قدری که من از دستش حرصی شدمو پیش مامان رفتم.


تا ساعت 2 ظهر خواب بودم سوسن جون با تهدید منو بیدار کرد. همین که بیدار شدم ناهار و صبحونمو یه جا لازانیا خوردم و بعد اون به اتاقم برگشتم. خیر سرم میخواستم فقط برای یه بارم که شده به درس و دانشگاهم برسم که همین که کیفم را باز کردم دفتر متین را دیدم . و بازش کردم . در صفخه اول بزرگ نوشته بود به نام او و زیرش با خط ریز نوشته بود خدایا این ترمم مثل ترمهای پیش کمکم کن ...........من محتاج کمکتم.اوه...اوه....پس بگو چرا هر ترم شاگرد اول میشه .... خوب خدا جون از این کمکا به ماهم بکن. صفحات بعدی همه جزوه بود و خیلی تمیز و مرتب نوشته شده بود سریع همه جزوه اش را کپی گرفتم و دوباره داخل کیفم گذاشتم تا فراموشش نکنم. حالا وقت کشیدن یه نقشه درست و حسابی برای این آقا پسر بود . مامان بدون در زدن وارد اتاقم شد و رو به من ایستاد . -جونم مامانم. -مهلقا الان زنگ زد . -خوب بزنه به من چه. -ملیسا مودب باش گفت آرشام از تو خیلی خوشش اومده و خواسته بیشتر باهات آشنا بشه. -مامان من دلت خوشه ها.....پسر افسردگی داره ...فکر کرده من دلقکم و فقط میتونم بخندونمش. -بسه چرت نگو ......اون برای بحث ازدواج میخواد باهات بیشتر آشنا بشه. -اینا فیلمشه......... مامان که از این طرز جواب دادن من حسابی کفری شد داد زد :ا....بسه...هر چی من میگم تو یه چیز دیگه میگی. -عجب جمله ای گفتی چیز... -ملیسا به خدا اگه بخوای با آبروی من جلوی آرشام بازی کنی من میدونم و تو. -اوه....باشه بابا چرا انقدر سرخ شدی ......حالا انگار کی هست این آرشام خان......اصلا من به آبروی شما چکار دارم. -همین که گفتم. از اتاقم بیرون رفت و در را محکم بست .دم در کلاس منتظرش ایستادم هنوز با شقایق کمی سر و سنگین بودم ،اما به هر حال از امروز باید عملیات تور کردن بچه مثبت را انجام میدادم .
اینو خوب میدونستم که متین با همه پسرای دور و برم فرق داره ،نمیشد با دادن یه شماره موبایل یا یه نخ دیگه منتظر واکنش ازش باشم. -سلام متین بدون اینکه سرش را بالا بیاورد جوابم را داد . -آقا متین من چند جای جزوتون مشکل داشتم میشه راهنماییم کنید . نگاهی به ساعتش کرد و گفت :بعد از کلاس بعدی ربع ساعت وقت اضافه دارم.دلم میخواست خفش کنم . واسه من زمان تعیین میکنه ومن ...منی که پسرا واسه دادن یه لحظه قرار ملاقات باهاشون خودشونو میکشند . نفس عمیقی کشیدم تا خشمم را فرو دهم. -خیلی خوب بعد از کلاس میبینمتون. داخل کلاس رفتم و کنار یلدا نشستم . کلاس شروع شد و استاد شروع کرد و ور ور کردن و من فقط به دهانش چشم دوخته بودمو و گاهی هم دو سه خط یادداشت بر میداشتم.....اونم واسه اینکه استاد شک نکنه.استاد با گفتن خسته نباشید از کلاس خارج شد و من بدون توجه به حرفای یلدا از جا بلند شدمو با جزوه زیراکسی متین که دیشب برای نقشه امروز قشنگ مطالعه اش کرده بودم و به قول سوسن خانم از عجایب هفتگانه بود که من تو اتاقم مشغول درس خوندن باشم ،به سمت متین رفتم .
فقط یه لحظه سرشو بالا آورد و من توانستم رنگ جذاب چشمانش را ببینم.
 -بفرمایید اینجا بشینید .به صندلی کناریش اشاره کرد . کنارش نشستم و زیر نگاه سنگین همکلاسی هایم که گاهی با تعجب و گاهی با شیطنت بود جزوه را باز کردمو یک به یک اشکالاتمو پرسیدم. متین با طمئنینه همه را توضیح داد و من کاملا تمام آن قسمتها را متوجه میشدم. توضیحاتش چه بسا کاملتر از استاد هم بود و اون تاکید میکرد اینو از فلان کتاب خوندم. به ساعتش نگاهی انداخت و گفت:وای نیم ساعت شد کلاس بعدیم الان شروع میشه ..........با اجازه.-ممنون که وقتتونو در اختیارم قرار دادید. اوه اوه چه غلطا....منو و این حرفا -خواهش میکنم.........با اجازه. خاک تو سر بی احساسش نه یه لبخندی نه یه احساسی مثل مجسمه میمونه این پسر ....ولی من آدمش میکنم. با خروج متین از کلاس که خیلی با عجله صورت گرفت ،بچه ها وارد کلاس شدند . -مارمولک چی شد مخشو زدی. -نه بابا این خیلی پاستریزس


ذهنم بدجور درگیر رام کردن متین شده بود به طوری که بچه ها هم متوجه سکوتم شده بودند ،از طرفی هم مجبور بودم هر روز مامان و آرشام را بپیچونم.
 در کافی شاب مشغول هم زدن شکلات داغم بودم که یلدا محکم با آرنجش توی پهلویم زد. -هان چته وحشی ....؟ -ملی دو ساعته داریم باهات حرف میزنیم اصلا تو این دنیا نیستی معلوم هست کجا سیر میکنی؟ -هیچ جا......یکم فکرم درگیره. -اُ...اُ...........چی ذهن ملی خانمو در گیر کرده.نگاهم به سمت کورش کشیده شد . آهی کشیدمو و گفتم :اول از همه بیاید این آرشامو از سرم باز کنم ...مامان بدجوری پیله کرده. کورش خندید و گفت :نگو به زور میخواد شوهرت بده که باور نمیکنم.........ملیسا و چشم گفتن به بابا مامانش.-ببند اون نیشتو ...تو که رفیق فابریک ان پسره شدی و...... -ملی باور کن از سرتم زیاده انقدر با حاله........اوه اوه حلال زاده هم که هست. و گوشیش را از روی میز برداشت و گفت:به به...آرشام خان ...ممنون...........کجایی الان ...........واقعا ...پس بیا کافی شاپ آخر خیابون .....منتظرتم. گوشی را روی میز گذاشت و گفت الان میاد. -کورش واقعا خری یا خودتو به خریت میزنی ....من میگم از این پسره خوشم نمیاد تو ........... -میدونم بابا جوش نیار ....من به خاطر تو دعوتش کردم .اول اینکه روبروی دانشگاهمون بود و دوم اینکه وقتی بیاد تو جمع ما میفهمه چقدر تو بچه ای حالا حالاها به درد ازدواج نمیخوری. نازنین گفت:راست میگه اونجوری دیگه خودش کنار میکشه و تو هم مجبور نیستی به خاطر این موضوع با خونوادت درگیر بشی. با ورود آرشام شقایق سوت آهسته ای کشید و گفت:او لالا.......عجب تیکه ایه. با حرص گفتم :زهر مار .....تابلو.... کورش به آرشام اشاره کرد و شقایق با تعجب به سمتم برگشت و گفت:این ....آرشامه.......خاک تو سر بی لیاقتت ملی . تا اومدم جواب بدم آرشام به میز ما رسید و با همه احوالپرسی گرمی کرد. و کورش همه را به او معرفی کرد و در آخرم گفت :اینم ملیسا خانوم ما. -به سلام ملیسا خانم پارسال دوست امسال......... نگذاشتم حرفش تمام شود و در حالی که چشم غوره ای به کورش میرفتم گفتم :سلام حال شما؟ خانواده خوبند ؟خاله مهلقا خوبه؟ -همه خوبند از احوالپرسیهای شما..........کنار بهروز نشست و کورش هم گارسون را صدا زد .-چی میخوری آرشام جان؟ -قهوه اسپرسو شقایق با دیدن آرشام آب از لب و لوچه اش آویزان شد.محکم زدم رو پاش و چشم غوره ای به او رفتم که حساب کاردستش اومد و خودشو کمی جمع و جور کرد. بالاخره به بهانه داشتن کلاس آرشام را دک کردیم .


با این همه فکر کردن باز هم به نتیجه ای نرسیدم متین واقعا از نظر من فوق العاده ناشناخته بود.
کسی که با تمام پسرهای اطرافم فرق میکرد .
توی این شرط بندی مسخره نمیخواستم و نباید شکست میخوردم ......انگار این شرط بندی المپیک جهانی بود و من و متین تنها شرکت کننده هایش ...بیچاره متین حتی از وجود چنین شرطی روحش هم خبر نداشت.
بدتر از همه اینکه اگه شکست میخوردم آبرویم نه تنها جلوی دوستانم بلکه جلوی تمام بچه ها میرفت.
وای تصور اینکه جلوی متین بایستم و بگم عاشقش شدم دیوونم میکنه .
مطمئنم پوزخند مسخره اش را به لب میاره و بدون هیچ حرفی از کنارم میگذره.
توی همین فکرا بودم که نازنین بلند توی گوشم داد زد .
دستم را روی گوشم گرفتم و با عصبانیت نگاهش کردم.
-چیه چرا اینطوری نگاه میکنی دارم کم کم به این نتیجه میرسم که عاشق شدی .
-برو بابا دلت خوشه مگه همه مثل تو و بهروز خرند.
کورش خندید و گفت دور از جون خر......
بهروز یه پس گردنی محکم به کورش زد و گفت :تو دوباره زر زدی .
هنوز بچه ها مشغول کل کل با هم بودند که شقایق رسید .
-بچه ها بردو دیدید.....
به او که خم شده بود و دو دستش را روی زانویش گذاشته بود و نفس نفس میزد نگاه کردمو گفتم:علیک سلام ............ممنون ما هم خوبیم تو چطوری.
شقایق ایشی گفت و بعد گفت :مگه دامپزشکم که حال شما را بپرسم؟
-راس میگی فقط ما دامپزشکیمو باید حال تو را بپرسیم.....
-اه.....ملی کوفت بگیری بذار حرفمو بزنم. جمعه میبرندمون توچال پیست اسکی ........
-خوب...این همه هیجانش کجا بود ما که ده بارم بیشتر رفتیم .
-د..نه ..د...اینبار حدس بزنید کی نماینده نام نویسی شده و میخواد همراهمون بیاد .
-خوب معلومه بچه های انجمن علمی....
-آفرین یلدا ترشی نخوری یه چیزی میشی اما کدومشون؟
-چه میدونم ریاحی یا......
-نه بابا بچه مثبتمون آقا....
با هیجان گفتم متین؟
-آره دیگه ؟
-پس چرا نشستید من که رفتم ثبت نام کنم .
همگی با هم به سمت انجمن رفتیم .
متین همانطور که سرش پایین بود مشغول نام نویسی چند تا از دخترای گروه بود .
نمیدونم چرا بی اختیار تمام حواسم را داده بودم به اینکه ببینم متین به فرناز که داشت با لحن پر عشوه ای برایش از امکانات کم گروهش برای اردوها میگفت نگاه میکند یا نه ؟
اما در کمال تعجبم او با گفتن حق با شماست اینبار سعی میکنیم بهتر باشیم فرناز و دک کرد بدون اینکه حتی یک نگاه به صورت غرق در آرایش او بیندازد. .
همین که فرناز از کنارمان رد شد صدای جون گفتن کورش را شنیدم و لبخند پهن فرناز که یک آن به او خیره شد.
البته این ها برای من عادی بود و رفتار متین بود که تازه و مهیج مینمود.
شقایق اسم همه را نوشت و طبق معمول من را تیغ زد تا هزینه های اردو را مهمان من باشند .
اینها برایم مهم نبود مهم این بود که شاید در این اردو یک قدم به متین نزدیک شوم.

 


به تیپ بژ رنگم نگاه کردمو و در آینه به خودم چشمک زدم.
 هیچ آرایشی جز رژ گونه نکردم چون در این مدت پی برده بودم متین از این کارها خوشش نمیاید. . عباس آقا مرا تا در دانشگاهمان رساند و رفت . کیف پر از تنقلات و دوربینم را روی شانه ام جابه جا کردمو به سمت بچه ها راه افتادم متین مشغول توضیح موارد ایمنی بود . نگاهش را بدون منظور روی تمام بچه ها میگرداند و خیلی جدی مشغول توضیح بود . در کسری از ثانیه نگاهش به من افتاد و رشته کلام از دستش در رفت . سریع نگاهش را از من گرفت و گفت :خوب کسی سوالی نداره.؟ فرناز با عشوه فراوان گفت :میشه شماره موبایلتونو بدید ممکنه لازم بشه . متین پوفی کشید و شماره اش را که از قضا رند هم بود گفت و من فقط نگاهش کردم . با گفتن بفرمایید سوار اتوبوسها بشید خودش جلوتر از همه راهی شد. از پشت سر بر اندازش کردم قد بلند و چهارشونه....به احتمال نود و نه درصد ورزشکار بود. هنوز در افکارم دست و پا میزدم که یکی محکم زد پس سرم . -آخ....... برگشتمو به بهروز که باز مثل کنه به نازنین چسبیده بود نگاه کردمو گفتم :الهی دستت بشکنه که مخمو ناکار کردی. -مخ تو همین طوریشم داغون بود. کل کل منو بهروز ادامه داشت تا بقیه بچه ها هم به ما رسیدند و همگی با هم سوار اتوبوس دوم شدیم. شقایق با لحن کاملا جدی گفت :ای بمیری ملی که بدون آرایشم انقدر نازی. کورش با خنده گفت الان دقیقا ازش تعریف کردی یا فحشش دادی.؟ -هر دو . منو یلدا کنار هم نشستیم و شقایق و کورش هم جلویمان و بهروز و نازنین هم پشت سرمان . با ورود متین به اتوبوس همه ساکت شدیمو نگاهش کردیم .لیستی را که در دستش بود بالا آورد و مشغول خواندن اسامی شد. همه با متلک و مسخره بازی جواب حضور غیابش را دادند به اسم من که رسید بدون اینکه سرش را بلند کند نامم را خواند و منتظر پاسخم شد و اینطوری بود که من فهمیدم هنوز نتوانستم جایی در قلب بچه مثبتمان باز کنم که حتی او متوجه حضور من هم نشده دوباره نامم را خواند و اینبار با خودکار روی اسمم را خط کشید و من فهمیدم که هنوز خیلی کار باید روی او انجام دهم. -ای بمیری چرا نمیگی حاضرم ؟ بدون اینکه جواب یلدا را بدهم با اخم به متین خیره شدم و در دل گفتم :آدمت میکنم ...حالا ببین

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • نویسندگان
  آمار سایت
 • کل مطالب : 710
 • کل نظرات : 3
 • افراد آنلاین : 2
 • تعداد اعضا : 7
 • آی پی امروز : 6
 • آی پی دیروز : 13
 • بازدید امروز : 146
 • باردید دیروز : 153
 • گوگل امروز : 4
 • گوگل دیروز : 1
 • بازدید هفته : 299
 • بازدید ماه : 450
 • بازدید سال : 6,664
 • بازدید کلی : 1,218,984